Sähköpostiinfo@penttilaaveri.com
Puhelin0400 650 647
Asianajotoimisto hoitaa riita- ja rikosasioita sekä perhe- ja perintöasioita oikeudenkäynteineen (myös julkinen oikeusapu eli maksuttomat oikeudenkäynnit) kuten

VAHINGONKORVAUSOIKEUS
 • potilasvahingot
 • rikosvahingot
 • ympäristövahingot
 • kuluttajansuoja, esim. auto- ja asuntokaupat
 • kosteus- ym. vauriot asunto- ja kiinteistökaupoissa
KAUPPAOIKEUS
 • kaupanvastuu irtaimen kaupassa
PERHEOIKEUS
 • avioeroasiat liitännäiskysymyksineen, kuten lapsen huolto, elatus ja tapaamisoikeus sekä omaisuuden ositus ja jako
 • avioehtosopimukset
PERINTÖOIKEUS
 • testamenttien laatiminen
 • perunkirjoitukset
 • testamenttiriidat
 • pesänselvitys ja perinnönjako
TYÖOIKEUS
 • työsuhteen päättäminen ja siitä johtuvat riidat
 • työehdot ja työturvallisus
 • tasa-arvoasiat
RIKOSOIKEUS
 • vastaajan tai asianomistajan avustaminen varsinaisissa ja liikennerikosasioissa
LIIKENNEASIAT
 • liikenneturvallisuuden vaarantamisasiat
 • rattijuopumusasiat
 • korvausasiat liikennevahinko- ja liikennevahinkoasian korvauslautakunnissa
SOVINTOMENETTELY
 • Asianajaja Pentti Lääveri on saanu Asianajajaliiton sovintomenettelykoulutuksen ja hänet on merkitty asianomaiseen sovittelijaluetteloon
POTILASVAHINGOT
 • hoito- ym. virheiden käsittely Potilasvahinkolautakunnassa tai oikeudessa
MAKSUTTOMAT OIKEUDENKÄYNNIT JA OIKEUSTURVAEDUT
 • yritys- ja kotivakuutuksiin liittyä oikeusturvaetuja voi käyttää vakuutusehtojen mukaisissa asioissa yleensä omien oikeudenkäyntikulujen osalta
 • toimisto hoitaa myös maksuttomia oikeusapuasioita valtion kokonaan tai osittain kustantamana ja tekee ao. hakemuksen sähköisesti

Copyright © 2005-2018 Lakiasiaintoimisto Pentti Lääveri Ky, Kaikki oikeudet pidetään.